STATUT


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „Wzrok Ubogim”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Agnieszkę Matuszewską w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Matuszewskiej i Magdaleny Pudło-Rokity spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej 49 lok. 2, w dniu 14 lutego 2014 roku.

Fundacja uważa za swoją patronkę św. Łucję z Syrakuz, opiekunkę ociemniałych, orędowniczkę w chorobach oczu.

§ 2

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; może również działać poza jej granicami.

Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

Fundacja ustanowiona jest na czas nieograniczony.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§ 4

Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).


Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celami fundacji są:

Działalność w zakresie dobroczynności, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Działania Fundacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia odnoszą się w szczególności do wad i schorzeń układu wzrokowego.

Działalność na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych, ubogich, dotkniętych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Działania Fundacji w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej polegają w szczególności na pomocy takim osobom z problemami wzrokowymi oraz schorzeniami narządu wzroku, które mają utrudniony dostęp do placówek ochrony wzroku, możliwości diagnostyki i terapii oraz zaopatrzenia w leki i środki ochrony wzroku z powodu niepełnosprawności, ubóstwa, wykluczenia społecznego lub braku odpowiedniej infrastruktury.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Przeprowadzanie badań wzroku, zwłaszcza pod kątem wykrywania chorób układu wzrokowego, identyfikowania wad wzroku i dobierania ich odpowiedniej korekcji.

Zaopatrywanie osób potrzebujących w leki, pomoce wzrokowe i środki ochrony wzroku.

Organizowanie, wyposażanie i prowadzenie Punktów Ochrony Wzroku składających się w miarę potrzeby z gabinetu okulistycznego, optometrycznego (pracowni refrakcji) i warsztatu optycznego.

Wspomaganie działań z zakresu diagnozowania i leczenia schorzeń wzroku.

Wspomaganie działań z zakresu terapii wzrokowej.

Prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie ochrony wzroku.

Inicjowanie i poszukiwanie pomocy finansowej i rzeczowej z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele we współpracy z:

Władzami samorządowymi i rządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.

Organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się osobami ubogimi, niepełnosprawnymi, chorymi, w podeszłym wieku i wykluczonymi społecznie.

Organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony wzroku.

Instytucjami naukowymi i edukacyjnymi.

Placówkami służby zdrowia.

Przedsiębiorstwami działającymi w branżach związanych z optyką, oftalmiką i ochroną wzroku.

§ 8

Inspiracją do działania Fundacji jest chęć pomocy osobom potrzebującym.

Fundacja działa w duchu chrześcijańskim.

 

§ 9

Działalność, o której mowa w § 6 jest wyłączną działalnością statutową Fundacji.

Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, przy czym działalność o charakterze odpłatnym może dotyczyć wyłącznie działalności, o której mowa w § 6, punkty 1, 3, 6.

Działalność, o której mowa w § 6 może odbywać się samodzielnie przez Fundację bądź poprzez współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami wymienionymi w § 7.


Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji pochodzi:

ze środków określonych jako Fundusz Założycielski aktem notarialnym o ustanowieniu Fundacji,

z przychodów uzyskanych przez Fundację w trakcie jej działalności.

Przychodami Fundacji mogą być wszelkie środki dostępne według obowiązującego prawa, w szczególności:

darowizny, spadki i zapisy,

dotacje i subwencje,

odsetki bankowe,

przychody ze zbiórek publicznych,

przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§ 11

Majątek Fundacji może być przeznaczony wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz pokrycie kosztów jej działalności..

Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe ma prawo, w ramach określonych w ust. 1, zastrzec ich przeznaczenie.

§ 12

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.


 
 

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 13

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd Fundacji składa się z 3 do 6 osób.

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

Prezes Fundacji,

Wiceprezes Fundacji,

Członkowie Zarządu Fundacji.

Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływany przez Fundatorów.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

Fundatorzy maja prawo odwoływania w trakcie kadencji poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu (skrócenie jego kadencji), a także powoływanie w trakcie kadencji nowych członków Zarządu z uwzględnieniem § 14, p. 2.

Fundatorzy wykonują swoje kompetencje, o których mowa w: § 13 ust. 2 i 4 oraz § 17, w formie pisemnych oświadczeń.

Członkiem Zarządu Fundacji, Wiceprezesem Fundacji i Prezesem Fundacji może być Fundator.

Członkowie Zarządu swoje obowiązki pełnią honorowo, nieodpłatnie; mogą otrzymywać od Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych i realnie poniesionych oraz udokumentowanych kosztów.

§ 14

Zarząd podejmują uchwały bezwzględną większością głosów. W razie niemożności podjęcia uchwały głos Prezesa Fundacji liczy się podwójnie.

Warunkiem ważności uchwały podejmowanej przez Zarząd jest udział w głosowaniu co najmniej połowy ogółu Członków Zarządu.

Za zgoda wszystkich Członków Zarządu głosowania mogą odbywać się drogą internetową.

§ 15

Zadaniem Zarządu jest:

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Fundacji,

zarządzanie majątkiem Fundacji, pozyskiwanie funduszy na jej działalność i dysponowanie nimi,

sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, w szczególności rocznego sprawozdania finansowego.

Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, z wyjątkiem pierwszej kadencji, na którą Prezesa i Wiceprezesa Fundacji powołują Fundatorzy.

Zadaniem Prezesa Zarządu jest zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu oraz bieżące kierowanie Fundacją.

Zadaniem Wiceprezesa Zarządu jest zastępowanie Prezesa Zarządu we wszystkich okolicznościach, które tego wymagają.

Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań majątkowych o wartości nieprzekraczającej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej 1.000 (jednego tysiąca) złotych w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu (w tym Prezes Zarządu) działający łącznie.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

złożenia pisemnej rezygnacji,

odwołania przez Fundatorów (zgodnie z § 13 ust. 7),

zakończenia się kadencji Zarządu lub przerwania jej przez Fundatorów (zgodnie z § 13 ust. 7) bądź w wyniku uchwały Zarządu o samorozwiązaniu,

śmierci i innych zdarzeń, które zgodnie z obowiązującym prawem spowodują ustanie członkostwa.


Rozdział V  Bieżąca działalność Fundacji

§ 16

W bieżącej działalności zgodnej z celami wymienionymi w § 7 Fundacja opiera się głównie na pracy wolontariackiej – nieodpłatnej.

Fundacja może zatrudniać osoby fizyczne w celu realizacji działań statutowych.


Rozdział VI  Rada Fundacji

§ 17

Fundatorzy mogą powołać Radę Fundacji, zwaną dalej Radą.

Rada ma charakter patronatu honorowego nad Fundacją.

Zadaniem Rady jest:

Pomoc w działalności statutowej Fundacji,

Doradzanie Zarządowi i opiniowanie podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć. Zarząd nie jest związany opiniami Rady,

Pomoc w uzyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych przez Fundację.

Członkostwo w Radzie jest bezterminowe.

 

Członków Rady powołują i odwołują Fundatorzy.

Członek Rady ma prawo zrezygnować z członkostwa w Radzie informując o tym pisemnie Zarząd.


Rozdział VII  Postanowienia szczególne i przejściowe

§ 18

Zmian w statucie Fundacji mogą dokonać Fundatorzy (działając łącznie). Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorzy działając łącznie.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji informuje Ministra Zdrowia.

Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy działając łącznie.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 19

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.

Statut został przyjęty w obecnej formie dnia    czerwca 2014 roku

Fundatorzy:

Marek ZAJĄC                                                                                                  Henryk KASPRZAK